ANBI – z-w Achterhoek

Alle gegevens van VPTZ Zuid-West Achterhoek
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek (stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek) is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de doelstellingen van stichting en de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek vindt u de gegevens hieronder.

VPTZ Zuid-West Achterhoek
Naam
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek (VPTZ Zuid-West Achterhoek)

KvK
41052016

Postadres
Vulcaanstraat 23,
7011 ER Gaanderen

Telefoon
06 12 50 54 99 (secretariaat)

E-mail
 in**@vp********************.nl

Website
 www.vptzzuidwestachterhoek.nl

RSIN
8021.39.395

VOG – Rechts Persoon
afgegeven op 4 februari 2022 door Justis van Ministerie van Justitie en Veiligheid

Actief in regio
Gemeente Oude IJselstreek, Dinxperlo en omgeving, Gemeente Montferland (gebiedsdeel Bergh) in Nederland

Aantal medewerkers
Aantal medewerkers ultimo 2023: 1

Aantal vrijwilligers
Aantal vrijwilligers ultimo 2023: 20

VOG – Vrijwilligers
Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een actuele VOG (mei 2022)

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen, draagt zorg dat beleid wordt uitgevoerd conform de statutaire uitgangspunten en houdt toezicht op die uitvoering. Verantwoording vindt jaarlijks plaats door het uitbrengen van jaarverslag inclusief de staat van baten en lasten.

Functie Naam

Voorzitter /
Vertrouwenspersoon

H. Metzemaekers
Secretaris I. Goren
Penningmeester B. Berendsen
Algemeen bestuur P. Coppens
Algemeen bestuur J. Deckert
samenstelling bestuur per 01-04-2024

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bieden van aanvullende hulp en begeleiding aan terminale patiënten in haar verzorgingsgebied, teneinde de mogelijkheid om thuis te sterven te bevorderen, voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt. De stichting tracht dit doel te bereiken door het inzetten van vrijwilligers onder leiding van een of meer coördinatoren, daar waar de reeds aanwezige zorg van familie en professionele zorg aanvulling behoeft.
De stichting onderhoudt kontakten met instellingen en organisaties die op hetzelfde of op aanverwant gebied werkzaam zijn, teneinde de hulp aan terminale patiënten te coördineren en, zo nodig, te verbeteren. Het verzorgingsgebied van de stichting bestaat uit de gemeente Oude IJsselstreek, Dinxperlo en omgeving, gemeente Montferland (gebiedsdeel Bergh).

Beleidsplan 2024-2028
Het beleidsplan is vastgesteld in oktober 2023. De ambities voor de komende jaren liggen vooral op het gebied van kwaliteit van zorg en tevredenheid van cliënten, vrijwilligers en overige betrokkenen. Deze beleidsdoelstellingen wil de stichting bereiken door o.a.:

  • Streven naar een duidelijke, sterke en herkenbare positie in de regio en deze positie minimaal te behouden en te versterken;
  • Actieve participatie in relevante netwerken;
  • Scholing van vrijwilligers;
  • Werving en behoud van vrijwilligers;
  • Beloningsbeleid.

Stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek, volgt voor haar coördinator onverplicht de ‘CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg’. Een vrijwilliger, die de bezoldigde coördinator tijdens haar afwezigheid vervangt, ontvangt een belastingvrije vergoeding op basis van de fiscale vrijwilligersregeling. Vrijwilligers ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reiskosten. De bestuursleden van Stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek ontvangen geen vergoeding, dan alleen voor aanvullende reiskosten.

Financiële verantwoording
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Oost Achterhoek is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien door een subsidie van het Ministerie van VWS, en door donaties. De subsidie van VWS wordt verstrekt op basis van een gemiddelde aantal verleende hulpvragen over de afgelopen 3 jaar. De jaarrekening en de staat van baten en lasten worden jaarlijks opgenomen in het financieel jaarverslag.

Pagina ‘Vrienden van’
Stichting Vrienden van de VPTZ Z-W Achterhoek

Donaties
Een donatie kunt u overmaken op:
IBAN: NL66 RABO 0326 6864 28
t.n.v. Stichting Vrienden van VPTZ Zuid-West Achterhoek